Om borgerforeningen

Bliv en del af fællesskabet – der er også plads til dig!

Med et medlemskab af Vildbjerg Borgerforening, er du med til at sikre, at der sker udvikling i Vildbjerg. Vi løfter ansvaret i forhold til byens trivsel, herunder også ansvaret for at vores by, som centerby i Herning Kommune, fremstår flot og trafiksikker.

Vi samarbejder på tværs af foreningerne, deltager i de arrangementer og events der sker i byen, og er altid friske på at høre fra dig hvad du kunne tænke dig af tiltag i Vildbjerg.

Ung eller gammel, dit medlemskab af Vildbjerg Borgerforening gør en kæmpe forskel.

Bestyrelsen

Mogens Lindvig

Formand

Bredgade 44

7480 Vildbjerg

tlf. 26 11 30 80

Mogens Svendsen

Næstformand

Havrevænget 12

7480 Vildbjerg

tlf. 23 61 81 82

Annie Borup Poulsen

Kasserer

Åvænget 56

7480 Vildbjerg

tlf. 20 84 83 56

Jonas Tønnesen

Medlem

Åbjergvænget 11

7480 Vildbjerg

tlf. 23 31 90 20

Birna Damgaard

Medlem

Vestergade 33 E

7480 Vildbjerg

tlf. 25 53 14 72

Henrik Rafn Dahm

Medlem

Rypevej 105

7480 Vildbjerg

tlf. 21 21 51 82 

H.C. Søndergaard

Medlem

Solbakkevej 25

7480 Vildbjerg

tlf. 20 44 55 85

Indmeldelse

Det er nemt at blive medlem, indbetal 150,- pr. husstand via bankoverførsel: Reg.nr. 7670 kontonr. 5930438 eller på mobilepay 96917. Anfør navn og adresse på indbetalingen.

Vedtægter

§1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Vildbjerg Borgerforening
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Herning Kommune

§2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes og byens generelle interesser inden for primært følgende områder:
a) politisk interessevaretagelse – herunder være byens talerør i forhold til kommunen og andre myndigheder – samt være prioriteret høringspart for samme
b) byudvikling og -forskønnelse
c) trivsel, byliv samt sammenhold/samarbejde

§3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver person, der er fyldt 18 år, og som har fast tilknytning til Vildbjerg.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer eller via mail til info@vildbjerg-borgerforening.dk. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer eller via mail til info@vildbjerg-borgerforening.dk. Udmeldelsen har virkning fra næste kontingentperiode.
Stk. 4. Medlemmerne betaler kontingent, der fastsættes på den ordinære årlige generalforsamling. Bestyrelsen foranlediger, at kontingentet opkræves for et år ad gangen.

§4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via www.vildbjerg.dk samt ved annoncering i Lokalavisen med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har indbetalt kontingent senest den 31/12 i kalenderåret forud for den aktuelle generalforsamling. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent og stemmetællere
2.Formandens beretning
3.Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
4.Fastsættelse af næste års kontingent efter forslag fra bestyrelsen
5.Behandling af indkomne forslag
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.Valg af revisor
8.Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31/12 i kalenderåret forud for generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når dette begæres af en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved personvalg vælges kandidaterne efter stemmetal – d.v.s. den der får flest stemmer vælges først.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal holdes, når mindst ⅓ af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest fire uger efter anmodningen er kommet til bestyrelsens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af fem til syv medlemmer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af den afgående bestyrelse. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne. Valg sker for to år ad gangen. Foreningens revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingernes beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen holdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand og kasserer. Valg til andre poster kan ske efter beslutning i bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der kan nedsættes udvalg og arbejdsgrupper efter behov, ligesom bestyrelsen kan lade bestyrelsen supplere med ressourcepersoner uden stemmeret.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab. Større økonomiske beslutninger, hvor der disponeres over – eller indgås hæftelser – der udgør mere end 50 pct. af foreningens primoformue i det aktuelle regnskabsår – skal besluttes af en generalforsamling med min. halvdelen af afgivne stemmer.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden samt mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved indgåelse af gæld, sikkerhedsstillelse eller tilsvarende tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Kassereren står for forvaltningen af foreningens formue herunder indkassering af kontingent samt betaling af foreningens regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti samt indgå aftale herom. Dispositionerne skal dog være sædvanlige og vedtægtsmæssige.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer – herunder bestyrelsesmedlemmer – nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Foreningens vedtægter kan kun ændres på en ordinær generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen og hvor minimum ⅔ af stemmerne er for forslaget. Såfremt forslaget ikke opnår ⅔ af stemmerne bortfalder det og kan tidligst genfremsættes ved førstkommende ordinære generalforsamling. Ændring af vedtægternes §10 kan kun finde sted når ⅔ af stemmerne er for forslaget på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10. Fusion eller opløsning

Stk. 1. Beslutning om fusion med anden forening eller opløsning af foreningen – kan kun finde sted når ⅔ af stemmerne er for forslaget på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2 Foreningens formue skal i tilfælde af fusion overgå til den fortsættende forening og anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål. Ved opløsning af foreningen skal formuen anvendes til de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11: Datering

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, den 6. marts 2017.
Som dirigent: N. P. Nielsen