Etablering af virksomhed

Erhvervsejendomme og grunde til salg
i Vildbjerg

Herunder kan du linke dig frem til en aktuel oversigt over erhvervsejendomme og -grunde til salg i Vildbjerg. Der er dog flere muligheder for køb af grund til erhvervsvirksomhed, da Herning kommune arbejder på at udlægge et større område til etablering af erhvervsvirksomheder. Endvidere kan der godt være ejendomme som ikke er officielt til salg/udleje, men hvor det alligevel vil være muligt at lave en aftale. Kontakt evt. Vildbjerg Erhvervsforening for uforpligtende at høre nærmere om mulighederne i Vildbjerg.

Virksomheds opstart?

Det er yderst attraktivt at starte virksomhed i Vildbjerg.
God infrastruktur, gode tog- og busforbindelser, gør det nemmere at finde de rette medarbejdere.

Seneste nyt 

01-02-2024: Referat fra bestyrelsesmøde

15-01-2024: Referat fra bestyrelsesmøde

08-11-2023: Referat fra bestyrelsesmøde

17-08-2023: Referat fra bestyrelsesmøde

11-08-2023: Referat M365 og Fredagsbar

25-05-2023: Referat fra virksomhedsbesøg hos Green Box, Aulum

24-05-2023: Referat fra bestyrelsesmøde

23-03-2023: Referat fra virksomhedsbesøg hos Lalandia Søndervig

23-02-2023: Referat fra generalforsamling 2022

15-12-2022: Referat fra bestyrelsesmøde

25-10-2022: Referat fra bestyrelsesmøde

26-10-2022: Referat fra virksomhedsbesøg hos Blücher

28-04-2022: Referat fra virksomhedsbesøg hos NEL

17-03-2022: Referat fra generalforsamlingen 2021

11-11-2021: Virksomhedsbesøg hos Fary Lochan Destilleri

26-08-2021: Referat fra virksomhedsbesøg hos Slik-bilen.dk og Langkjær Staalbyg A/S

Vedtægter for Vildbjerg Erhvervsforening

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Erhvervsforeningens navn er VILDBJERG ERHVERVSFORENING med hjemsted i Herning Kommune.

§ 2 FORMÅL

Erhvervsforeningens formål er:
At bidrage til en positiv lokal udvikling af erhvervslivet ved at samle og koordinere alle de kræfter, der vil arbejde for fremgang, trivsel og samarbejde i erhvervslivet.
At udbygge forbindelsen mellem erhvervslivet og byrådet
At udnytte de muligheder, der er for udbygning af eksisterende virksomheder og for oprettelse af nye virksomheder i området.
At bistå erhvervslivet med løsning af løbende problemstillinger
At gennemføre initiativer, der kan bidrage til at sprede kendskabet til det lokale erhvervsliv – herunder også kultur og turismen.

§ 3 MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages virksomheder, foreninger, organisationer og personer, der har adresse i Herning kommune. Partipolitiske foreninger og partier kan ikke optages som medlemmer. Udmeldelse kan ske til udgangen af kalenderåret. Kontingentet betales senest 1 måned efter modtagelsen af opkrævning. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen pr. post eller e-mail.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af første kvartal med følgende dagsorden:

1.          Valg af dirigent.
2.          Beretning om erhvervsforeningens virksomhed i det forløbne år
3.          Godkendelse af regnskab.
4.          Behandling af indkomne forslag
5.          Fastsættelse af næste års kontingent
6.          Budget for det kommende år
7.          Meddelelse om hvem byrådet har valgt som medlem af bestyrelsen  samt 1 suppleant
8.         Der vælges blandt medlemskredsen 2 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter
9.         Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
10.       Eventuelt

Alle valg gælder for 2 år ad gangen.  Revisorer kan vælges/udpeges udenfor medlemskredsen.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden
for bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter begæring af flertallet i bestyrelsen eller på forlangende af mindst 5% af det samlede medlemstal.

§ 6 INDKALDELSE

Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 4 ugers varsel på mail til medlemmerne. Dagsorden samt medlemsliste udsendes til erhvervsforeningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7 AFSTEMNING

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme uanset medlemsbidragets størrelse. Suppleant kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Er et medlem forhindret, kan et andet medlem – iflg. skriftlig fuldmagt – afgive stemme for denne, dog således at 1 medlem maks. kan have 2 stemmer. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed – jævnfør dog § 14.

§ 8 BESTYRELSE

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Fra Herning kommune 1 medlem. Fra medlemskredsen 4 medlemmer. Herudover deltager i bestyrelsesmøderne, det til enhver tid siddende medlem i Erhvervsrådet for Herning, Ikast & Brande, som er udpeget af Vildbjerg Erhvervsforening. Pågældende har ikke stemmeret, med mindre pågældende tillige er valgt af medlemskredsen til Vildbjerg Erhvervsforenings bestyrelse. Bestyrelsen udpeger 1 sekretær, der ikke har stemmeret.

§ 9 MØDER

Der indkaldes til møde i bestyrelsen senest 3 uger efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Hvert medlem har 1 stemme. Samtlige foreningsmedlemmer indbydes til 1 årligt møde udover generalforsamlingen, men bestyrelsen kan afholde det antal foreningsmedlemsmøder, den måtte finde formålstjenligt. På sådanne møde kan der ikke træffes beslutninger, men kan gives vejledende udtalelser til bestyrelsen. Beslutninger kræver generalforsamling. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Der kan vælges/udpeges medlemmer til udvalg udenfor medlemskredsen, hvis de er villige hertil.

§ 10 PROTOKOL

Der føres en protokol over det på møder/generalforsamlinger passerede. Beslutningsreferat fra generalforsamling og det konstituerende møde udsendes til erhvervsforeningens medlemmer. Der er tavshedspligt vedrørende ideer, personlige eller økonomiske forhold, der kommer til bestyrelsens kendskab.

§ 11 ØKONOMI

Økonomiske midler tilvejebringes via kontingent fra medlemmer, gaver m.v.
2 medlemmer af bestyrelsen, heriblandt formanden eller næstformanden kan tegne foreningen. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 12 REGNSKABSÅR

Erhvervsforeningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, såfremt flertallet af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 14 OPLØSNING

Til opløsning af Vildbjerg Erhvervsforening kræves godkendelse på 2 generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum – men indenfor 2 måneder efter første generalforsamling. Det kræves, at beslutning om opløsning godkendes på hver generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte. I tilfælde af opløsning af Vildbjerg Erhvervsforening træffer ovennævnte generalforsamlinger med samme majoritet beslutning om, hvordan foreningens midler skal anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Virksomheder der er medlem af Vildbjerg Erhvervsforening

Vildbjerg har et rigt erhvervsliv, hvor virksomhederne trives og vækster.

Abildå Smede- og Maskinforretning A/S

Askovvej 5-9 Abildaa
6973 Ørnhøj

Kontakt person: Preben Kokholm
Mail: mail@abildaa-smede.dk
Tlf. 97 38 41 62

HJEMMESIDE                FACEBOOK

Advokatfirmaet Flemming Jensen

Advokatfirmaet Flemming Jensen

Østergade 9,1
6950 Ringkøbing

Kontakt person: Mogens Jepsen
Mail: mj@fjlaw.dk
Tlf. 97 38 41 62

HJEMMESIDE

Anders Glarmester ApS

Anders Glarmester ApS

Hjejlevej 2
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Susan Holm
Mail:  info@andersglarmester.dk
Tlf. 9713 2613

HJEMMESIDE

Autohjørnet ApS

Autohjørnet ApS

Finlandsvej 5
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Henrik Hammelsvang
Mail:  autohjornet-fak@vildbjerg.dk
Tlf. 9713 2343

HJEMMESIDE

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Pugdalvænget 2
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Niels Bjerg
Mail: nibje@bdo.dk 
Tlf. 9713 1111

HJEMMESIDE

Bilberg

Bilberg

Sneppevej 3
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Jan Bilberg
Mail:  jan@bilbergbyg.dk 
Tlf. 8172 8030

HJEMMESIDE

Bjarne Jensen

Bjarne Jensen

Åvænget 36
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Bjarne Jensen
Mail:  bjarne@vildbjerg.dk
Tlf. 2012 3161

Blücher Metal A/S

Blücher Metal A/S

Pukdalvej 1
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Henrik Ladefoged
Mail: info@wattswater.com
Tlf. 9992 0800

HJEMMESIDE

Bo Data

Bo Data

Østergade 2
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Bo Byskov
Mail:  bo@bodata.dk
Tlf. 9692 1555

HJEMMESIDE

BOTICON A/S

BOTICON A/S

Vestergade 15
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Karl Henrik Elkjær
Mail:  khe@boticon.dk
Tlf. 2085 2990

HJEMMESIDE

Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S

Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S

Sverigesvej 5-11
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Anders Kærgaard, Preben Nielsen
Mail:  anders@blueline.dk, preben@blueline.dk
Tlf. 9992 0000

HJEMMESIDE

Bredahl Transport

Bredahl Transport

Møltrupvej 1
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Ole Bredahl
Mail:  info@bredahl-transport.dk
Tlf. 9713 3426

HJEMMESIDE

Byggefirmaet Elmholt

Byggefirmaet Elmholt ApS

Kærvej 3
7400 Herning

Kontakt person: Christopher Elmholt
Mail:  ce@byggefirmaet-elmholt.dk
Tlf. 60117454

HJEMMESIDE

Connect Consult

Connect Consult

Birk Centerpark 40
7400 Herning

Kontakt person: Heine Bakkestrøm
Mail:  heba@connectconsult.dk
Tlf. 2582 8820

HJEMMESIDE

Dan Sweep A/S

Dan Sweep A/S

Viborgvej 35, Paarup
7442 Engesvang

Kontakt person: Kai Verner Kristensen
Mail:  kai@dansweep.dk
Tlf. 2070 2866

HJEMMESIDE

Danbolig

Danbolig

Østevænget 18 A
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Johs. Pedersen
Mail:  Vildbjerg@DanBolig.dk
Tlf. 7026 0035

HJEMMESIDE

DFI Gruppen

DFI Gruppen

Sverigesvej 8
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Leif Hansen
Mail:  lh@dfi-gruppen.dk
Tlf. 9713 2000

HJEMMESIDE

DOT A/S

DOT A/S

Sverigesvej 13
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Henrik Steen-Jørgensen
Mail: hsj@dot.dk
Tlf. 7026 0035

HJEMMESIDE

EDH Technology ApS

EDH Technology ApS

Hammershusvej 6B
7400 Herning

Kontakt person: Torben Schmidt Krister
Mail:  tsk@edh-tech.dk
Tlf. 2762 4100

HJEMMESIDE

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen

Bredgade 26 st.
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Phillip Thusing
Mail: ptk@johnfrandsen.dk
Tlf. 2069 8061

HJEMMESIDE

Engmark MX og Maskinservice

Engmark MX og Maskinservice

Trehøjevej 49
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Asbjørn Agergaard Engmark
Mail: engmarkmx@outlook.dk 
Tlf. 2066 6303

HJEMMESIDE

Entreprenørfirmaet Marcus Albek

Entreprenørfirmaet Marcus Albek

Feldbjergvej 9
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Marcus Albek
Mail: entalbek@gmail.com
Tlf. 2286 6917

HJEMMESIDE

Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S

Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S

Røddinglundvej 8
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Sejer Pedersen
Mail:  sejer@sejerpedersen.dk
Tlf. 9713 1313

HJEMMESIDE

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Kontakt person: Kenneth Mikkelsen
Mail: km@erhvervsraadet.dk

Erling Kjærs Maskinstation

Erling Kjærs Maskinstation

Røddingvej 5
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Erling Kjær
Mail:  ekjaer79@hotmail.com
Tlf. 9713 1069

HJEMMESIDE

ES Stålindustri

ES Stålindustri

Estlandsvej 1
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Martin Stockholm
Mail:  ms@esstal.dk
Tlf. 9713 1040

HJEMMESIDE

Extra / Dækspecialisten

Extra / Dækspecialisten

Vestergade 35
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Johnny Laursen
Mail: hydrowoman@mail.tele.dk
Tlf. 9713 1777

FK Møbeldesign A/S

FK Møbeldesign A/S

Sigvej 2, Vinding
7550 Sørvad

Kontakt person: Peter Kragelund
Mail: peter@fk-moebeldesign.dk
Tlf. 97438148

Flexi Metal

Flexi Metal

Hjejlevej 10
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Simon Agergaard
Mail:  sa@fleximetal.dk
Tlf. 9713 3039

HJEMMESIDE

Flexi Riste

Flexi Riste A/S

Hjejlevej 19
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Simon Agergaard
Mail:  mail@flexiriste.dk
Tlf. 9713 3211

HJEMMESIDE

Fonagergaard

Fonagergaard

Klejnstrupvej 5
7550 Sørvad

Kontaktperson: Eva Højbjerg Madsen
Mail:  mail@fonagergaard.dk
Tlf. 61 76 85 13

HJEMMESIDE

Frifeldt

Frifeldt

Jens Chr. Nielsensvej 1
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Henrik Ørts
Mail:  henrik@frifeldt.dk
Tlf. 9747 2460

HJEMMESIDE

HB Connection

HB Connection

Højgade 7
7490 Aulum

Kontakt person: Henrik Bendtsen
Mail:  info@hbconnection.dk
Tlf. 9747 2221

HJEMMESIDE

Herning, Ikast, Brande Landboforening

Herning, Ikast, Brande Landboforening

Birk Centerpark 24
7400 Herning

Kontakt person: Jes Andersen
Mail:  jesandersen@live.dk

Mob. 2093 7081

Hjemmeside

Herning Kommune

Herning Kommune

 

Kontakt person: Marianne Bjørn
Mail:  marianne@vildbjerg.dk

Hotel Vildbjerg

Hotel Vildbjerg

Bredgade 1    
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Heintje Simonsen
Mail:  Vildbjerg_reception@danske-hoteller.dk
Tlf. 9713 1100

HJEMMESIDE             FACEBOOK

Ib Juncker Engineering

Ib Juncker Engineering

Finlandsvej 4
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Ib Juncker
Mail:  ib@ibjuncker.dk
Tlf. 5362 1899

HJEMMESIDE

Indura A/S

Indura A/S

Grønlandsvej 2
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Erik Lohmann
Mail:  elo@indura.dk; ec@indura.dk
Tlf. 9713 3244

HJEMMESIDE              LINKEDIN               FACEBOOK

JAI Overfladebehandling A/S

JAI Overfladebehandling A/S

Sverigesvej 3 
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Henrik Givskov
Mail:  hg@jai-o.dk; cm@jai-o.dk
Tlf. 9992 0222

HJEMMESIDE

Johannes Andersen Transport ApS

Johannes Andersen Transport ApS

Broagervej 29
7500 Holstrebro

Kontakt person: Johannes Andersen
Mail:  mail@ja-transport.dk
Tlf. 9692 1838

HJEMMESIDE

JS-Tech

JS-Tech

Ljørringvej 17
7490 Aulum

Kontakt person: Johnny Strøm
Mail:  Js-tech@Js-tech.dk
Tlf. 40142501

HJEMMESIDE

Jyske Bank

Jyske Bank

Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

Kontakt person: Claus Simonsen
Mail:  csi@jyskebank.dk
Tlf. 

HJEMMESIDE

Kannox Danmark ApS

Kannox Danmark ApS

Bjerregårdsvej 3, Timring
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Mogens Michael Andersen
Mail:  kannox@pc.dk
Mobil: 5124 8508

KB Tagpapservice ApS

KB Tagpapservice ApS

Vognstrupvej 46
7550 Sørvad

Kontakt person: Karl Bloch Lauridsen
Mail:  firma@kbtagpapservice.dk
Tlf. 9743 8475
Mobil: 2067 7586

HJEMMESIDE

Kompetencelab

Kompetencelab

Sverigesvej 13
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Hans Kærgaard
Mail: hans@kompetencelab.dk 
Mobil: 4033 6264

HJEMMESIDE

Kvik A/S

Kvik A/S

Stentoftvej 1  
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Vibeke Lindbjerg
Mail:  info@kvik.dk
Tlf. 7211 7000

HJEMMESIDE

Langkjær Stålbyg A/S

Langkjær Stålbyg A/S

Park Allé 66  
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Karsten Pedersen
Mail:  kp@staalbyg.dk; vs@staalbyg.dk
Tlf. 9692 1321

HJEMMESIDE             LINKEDIN             FACEBOOK

Lemvigh-Müller A/S

Lemvigh-Müller A/S

Nordager 1
6000  Kolding

Kontakt person: Karsten Bækgård Nielsen
Mail:  kabn@lemu.dk
Tlf. 3695 5155

HJEMMESIDE             LINKEDIN             YOUTUBE

Linds A/S

Linds A/S

Blüchersvej 4 
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Thorkild Hvid
Mail:  mail@linds.dk
Tlf. 9992 0233

HJEMMESIDE

Lindvig Greenhouse

Lindvig Greenhouse

Bredgade 44  
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Mogens Lindvig
Mail:  post@lindvig.dk
Tlf. 9713 1866

HJEMMESIDE

Lokalavisen

Lokalavisen / Herning Folkeblad

Bredgade 10, st. th.
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Camilla Norup
Mail: can@herningfolkeblad.dk
Tlf. 9626 3709

HJEMMESIDE

MENY Vildbjerg

MENY Vildbjerg

Bredgade 14
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Andreas Rahbek
Mail:  andreas.rahbek@meny.dk
Tlf. 9713 1058

HJEMMESIDE

Midtjysk Albyg A/S

Midtjysk Albyg A/S

Industrivej 20
7490 Aulum

Kontakt person: Frants Sørensen
Mail: frants@midtjyskalbyg.dk
Tlf. 9747 3600

HJEMMESIDE

Multicut A/S

Multicut

Estlandsvej 2
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Lars Rasmussen
Mail: multicut@multicut.dk
Tlf. 9713 2388

HJEMMESIDE

Møltrup Optagelseshjem

Møltrup Optagelseshjem

Møltrupvej 70 
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Ebbe Larsen
Mail:  adm@moltrup.dk
Tlf. 9713 1800

HJEMMESIDE

Nordea Bank Danmark

Nordea Bank Danmark

Kontakt person: Leo B. Nielsen
Mail:  leobn@nordea.dk
Tlf. 7033 3333

HJEMMESIDE

Nviro

Nviro

Park Allé 64
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Per K. Thomsen
Mail:  pkt@cbidanmark.dk
Tlf. 9712 6500

HJEMMESIDE

Overgaard Huse Åbjergvej ApS

Overgaard Huse Åbjergvej ApS

Engholm Søpark 45
7400 Herning

Kontakt person: Jakob Overgaard
Mail:  jro@overgaardhuse.dk
Tlf. 4126 7161

HJEMMESIDE

PF Mobility

PF Mobility

Bjerregårdvej 15                   
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Martin Søndergaard
Mail:  ms@pfmobility.dk
Tlf. 9992 0600

HJEMMESIDE

Pro Elteknik A/S

Pro Elteknik A/S

Bredgade 56
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Karl Anker Krath
Mail:  kak@proelteknik.dk
Tlf. 9975 2553

HJEMMESIDE

Ringkjøbing Landbobank

Ringkjøbing Landbobank

Søndergade 6
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Lars Ebdrup
Mail:  larsebdrup@landbobanken.dk; mn@landbobanken.dk
Tlf. 9713 3166

HJEMMESIDE

Dalens Produkter

Dalens Produkter ApS

Solsikkevej 1
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Samuel Bækdahl
Mail:  kontakt@dalens.dk
Tlf. 2144 0613

HJEMMESIDE

Slikbilen ApS

Slikbilen ApS

Tjelevej 28D
7400 Herning

Kontakt person: Stefan Flydtkjær
Mail: stefan@slikbilen.dk
Tlf. 25770797

HJEMMESIDE

Sotea A/S

Sortea A/S

Højbovej 1B
8600 Silkeborg

Kontakt person: Tonny Sørensen
Mail:  ts@sortea.dk
Tlf. 9282 1282

HJEMMESIDE

Sortimo Intelligent Mobilitet

Sortimo Intelligent Mobilitet

Greve Main 24
2670 Greve
Kontakt person: Jan Nygaard Eriksen

Mail:  jnygaard@sortimo.dk
Tlf. 2170 0804

HJEMMESIDE

Spar Nord Herning

Spar Nord Herning

Dalgasgade 30
7400 Herning

Kontakt person: Michael Nielsen
Mail: mcn@sparnord.dk

HJEMMESIDE                  FACEBOOK

Sportigan

Sportigan

Søndergade 1A                   
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Henrik
Mail:  vildbjerg@sportigan.dk
Tlf. 9713 1383

HJEMMESIDE

Stengren Holding ApS

Stengren Holding ApS

Smækbjervej 7
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Flemming Nielsen
Mail:  flemming@frifeldt.dk
Tlf. 2525 7000

Temp-Team A/S

Temp-Team A/S

Dalgasgade 25, 6.sal
7400 Herning

Kontakt person: Susanne Dalsgaard
Mail: sda@tep-team.dk
Tlf. 4016 5663

HJEMMESIDE

Thors Design ApS

Thors Design ApS

Møltrupvej 29, Timring
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Carsten Thor
Mail:  carsten@thors-design.dk
Tlf. 9713 3995

Timring VVS, Smede- og Maskinforretning A/S

Timring VVS, Smede- og Maskinforretning A/S

Nr. Mosevej 2, Timring         
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Ib Birk Poulsen
Mail:  ib@timring-vvs.dk
Tlf. 9713 2422

HJEMMESIDE

Tina-Ren

Tina-Ren

Råstedvej 10, Vind
7500 Holstebro

Kontakt person: Betina Schiermer
Mail: tina-ren@mail.dk
Tlf. 52374015

HJEMMESIDE

Torp Ståldesign ApS

Torp Ståldesign ApS

Bredgade 45 2.
7400 Herning

Kontakt person: Uffe Torp
Mail: ut@torp-staaldesign.dk
Tlf. 3029 7725

HJEMMESIDE

Trehøje Døre A/S

Trehøje Døre A/S

Fabriksvej 6   
6973 Ørnhøj

Kontakt person: Lars Bojen
Mail:  lb@trehoeje.dk
Tlf. 9692 6000

HJEMMESIDE

Trehøje Træindustri ApS

Trehøje Træindustri ApS

Bødkervej 4  
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Kenneth Sylvestersen
Mail:  mail@trehoje-traeindustri.dk
Tlf. 9713 2570

HJEMMESIDE

Trehøje Velvære

Trehøje Velvære

Østergade 48 
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Preben Steffensen
Mail: info@velvaere.dk
Tlf. 97 13 72 25 / Mobil: 40 21 72 46

HJEMMESIDE                                    FACEBOOK

Tøjeksperten Vildbjerg ApS

Tøjeksperten Vildbjerg ApS

Kirkegade 1a
7480 Vildbjerg

Mail: vildbjerg@tojeksperten.dk

Mobil: 25 11 42 53                                 

Tømrerfirmaet Asger Brun ApS

Tømrerfirmaet Asger Brun ApS

Røddingvej 6
7480 Vildbjerg

Mail: toemrerasgerbrun@gmail.com

Mobil: 2167 4944                                

Verdo Go Green

Verdo Go Green

Aggerskellet 7
8920 Randers NV

Kontakt person: Jan Fuglsang Nielsen
Mail: jafn@verdo.com
Tlf. 2093 7081

Hjemmeside

Vestjydsk Beslag A/S

Vestjydsk Beslag A/S

Merrildparken 2
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Mads Jørgensen
Mail: mads@vestjydskbeslag.dk
Tlf. 9732 2222

Hjemmeside

Vildbjerg Cup

Vildbjerg Cup

Stadionvej 3
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Jørgen Trankjær
Mail: info@vildbjerg-cup.dk
Tlf. 97 13 38 20

HJEMMESIDE

Vildbjerg Entreprenør & Anlæg ApS

Vildbjerg Entreprenør & Anlæg ApS

Røddingvej 2
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Bent Nielsen
Mail: vea.vildbjerg@gmail.com
Tlf. 2020 3073

HJEMMESIDE

Vildbjerg Smede- og VVS ApS

Vildbjerg Smede- og VVS ApS

Romvigvej 2  
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Flemming Villadsen
Mail:  info@vs-vvs.dk
Tlf. 2147 8355

HJEMMESIDE

Vildbjerg Sports- og kulturcenter

Vildbjerg Sports- og kulturcenter

Sports Allé 6  
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Klaus Andersen
Mail:  klaus@sportscenter.dk
Tlf. 9627 0700

HJEMMESIDE

Vildbjerg Tandcenter

Vildbjerg Tandcenter

Ågårdsvej 2   
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Bente Andersen
Mail:  np@tanden.dk
Tlf. 9713 1599

HJEMMESIDE

Vildbjerg Tekniske Værker

Vildbjerg Tekniske Værker

Pugdalvej 22  
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Thorbjørn Madsen
Mail:  tfm@vtv-vildbjerg.dk
Tlf. 9713 1500

HJEMMESIDE

Vildbjerg-Aulum Dyrlægerne ApS

Vildbjerg-Aulum Dyrlægerne ApS

Bredgade 54  
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Birgit Olesen
Mail:  vildbjerg@vetnet.dk
Tlf. 9713 1911

HJEMMESIDE

VildMidt ApS

VildMidt ApS

Østergade 42
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Thomas Luckmann
Mail:  thomas@luckmann.dk
Tlf. 4025 8622

Vindunor A/S

Vindunor A/S

Ålborgvej 86
9800 Hjørring

Kontakt person: Peter A. Kragsig
Mail:  pak@vindunor.dk
Tlf. 2467 9946

HJEMMESIDE

Visgaard I/S

Visgaard I/S

Visgaardvej 3, Sinding
7400 Herning

Kontakt person: Leif og Niels Hølledig Nørgaard
Mail: mail@visgaard.dk
Tlf. 61 74 77 81

Vognmand Arne Jensen

Vognmand Arne Jensen

Linde Alle 11
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Arne Jensen
Mail:  webmaster@vildbjerg-vognmanden.dk
Tlf. 9713 2504

HJEMMESIDE

Willis

Willis

Nupark 49F    
7500 Holstebro

Kontakt person: Frank Bækgaard Petersen
Mail:  frp@willis.dk
Tlf. 8813 9552

HJEMMESIDE

XL Tømmergården Vildbjerg

XL Tømmergården Vildbjerg

Industrivej 1-5
7480 Vildbjerg

Kontakt person: Jannick Husted
Mail:  janp@tmg.dk
Tlf. 9713 1300

HJEMMESIDE

Erhvervsforeningens bestyrelse

Ib Juncker

Formand

ib@ibjuncker.dk
Ib Juncker engineering Aps
53621899

Marianne Bjørn

Næstformand

marianne@vildbjerg.dk
Herning Kommune
40305490

Jan Pedersen

Kasserer

jp@esstaal.dk
ES Stålindustri ApS
97131040

Henrik Bendtsen

Medlem

hb@hbconnection.dk
HB Connection A/S
97472221

Jimmi Storbank

Medlem

jis@dot.dk
DOT A/S
97133003