Om handelsforeningen

Vildbjerg Handelsforening har til formål at virke til at fremme handel og øvrig erhvervsudvikling i Vildbjerg by og naturlige opland. Alle CVR-registrerede kan være medlem.

Vildbjerg Handelsforening er drivkraften bag de fleste af byens aktiviteter og events. Samtidig er Vildbjerg Handelsforening også det forum, hvor alle mødes på tværs af brancher, interesser og holdninger. Vi arbejder tæt sammen med Vildbjerg Borgerforening og Vildbjerg Erhvervsforening.

Som medlem af Vildbjerg Handelsforening får du:

 • En aktiv styregruppe med by-koordinatoren i spidsen, som arbejder for at synliggøre nuværende handels- og erhvervsdrivende og tiltrække nye handels- og erhvervsdrivende.
 • Indflydelse på aktiviteter og events både for byens borgere og for medlemmerne af Vildbjerg Handelsforening.
 • Et fælles talerør og muligheden for at påvirke politiske beslutninger via vores deltagelse i kontaktudvalget for centerbyerne i Herning Kommune (Borgerforeningen og Handelsforeningen har begge et medlem med til møderne).
 • Tæt adgang til informationer fra øvrige lokale foreninger og organisationer.
 • Som medlem bidrager du også til byens smukke julebelysning fortsat kan stråle i vintermånederne.
 • Du får tilbud om at deltage i Vildbjerg Handelsforenings forskellige årlige aktiviteter.
 • Du er synlig på Vildbjerg.dk
 • Der bliver reklameret for vores medlemmer på Vildbjerg Handelsforenings facebookside.
 • Du er gratis med i Vildbjerg Gavekortet.
 • Du har mulighed for at deltage/networke i fællesmøder den første onsdag i måneden rundt hos vores medlemmer. Der serveres morgenmad og kaffe. Der fremsendes dagsorden og referat for møderne.
 • Du har mulighed for at låne/leje parasoller, telte og scene på Torvet.
 • Årligt arrangeres medlemsaften med særlig udvalgt oplæg/foredragsholder, samt mad og drikke (to personer fra hvert medlemskab).
 • Som medlem er du med til at tage ansvar for generel byudvikling, sammenhold og netværk – uden dig – ingen by og ingen forretninger/erhverv

Styregruppe

Martin Søndergaard

Tøjeksperten

Kirkegade 1A
7480 Vildbjerg
Tlf. 72 34 90 19

Didde Jul Nielsen

Økonomi – Vildbjerg Entreprenør & Anlæg ApS

Røddingvej 2
7480 Vildbjerg
Tlf. 30 22 60 36

Lise Poulsen

Hos Lise

Bredgade 4b
7480 Vildbjerg
Tlf.  22 35 90 33

Jette Christensen

Pubén

Bredgade 15
7480 Vildbjerg
Tlf.  20 82 55 56

Birthe Luckmann

Bykoordinator

Østergade 42
7480 Vildbjerg
Tlf. 25 32 35 23

Indmeldelse

”TAK! – fordi du handler lokalt” er vores motto, vil du være med til at videreudvikle Vildbjerg som handels- og erhvervsby og skabe grundlaget for vækst, meld dig ind i Vildbjerg Handelsforening.

Det koster 2500,- kr. + moms årligt at være medlem, og vi vil gerne komme forbi, se din virksomhed og fortælle endnu mere om vores forening.

Kontakt os:

Koordinator:
Birthe Luckmann
vildbjergkoordinator@gmail.com
tlf. 25323523

Vedtægter for Vildbjerg Handelsforening

§ 1

Foreningens navn er VILDBJERG HANDELSFORENING – stiftet den 20. marts 1968. Foreningens formål er at fremme byens handelsliv og medlemmernes interesse.

§ 2

Som medlemmer optages alle cvr. registrerede. 

Enhver der ved ophør som erhvervsdrivende, der forsat vil have interesse i Vildbjerg Handelsforening vil kunne blive medlem. Medlemskabet vil blive betegnet som et seniormedlemskab. Det er på betingelse af, at den CVR-registrerede går direkte fra medlem til seniormedlem.

 

§ 3

Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling og opkræves forud hver år efter generalforsamlingen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Har et medlem pådraget sig en restance, udelukkes denne af foreningen og kan ikke optages på ny, førend restancen er betalt.

§ 4

Vildbjerg Handelsforening ledes af en Styregruppe på minimum 3 personer, men gerne 5-7 hvis muligt. Disse personer behøver ikke nødvendigvis at være medlem af Vildbjerg Handelsforening. Medlemmer til styregruppen vælges på den årlige generalforsamling. Medlemmer for Styregruppen sidder for 2 år af gangen.

Styregruppen fordeler selv arbejdsopgaverne imellem sig. Deriblandt at udnævne en overordnet kontaktperson.

Der vælges en bogholder på den årlige generalforsamling. Denne person behøver nødvendigvis ikke være at være medlem i Styregruppen.

Der vælges en økonomiansvarlig, såfremt de siddende medlemmer i Styregruppen ønsker det. Den økonomiansvarliges opgaver er at modtage evt. regninger, samt sende dem til betaling hos bogholderen.

Der vælges en Revisor på den årlige generalforsamling.

Det vil være muligt, at ét medlem i styregruppen er seniormedlem.

 

§ 5

Styregruppen leder i fællesskab forhandlingerne. Den overordnede kontaktperson modtager alle henvendelser til foreningen. Der afvikles møder efter behov.

§ 6

Styregruppen forvalter foreningens midler, der anbringes efter gruppens beslutning. Bogholderen udbetaler de af Styregruppens anviste regninger og færdiggør bogholderiet, således at revisor kan assistere med opstilling af årsregnskabet mindst 14 dage før indkaldelsen til den ordinere generalforsamling.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og senest inden udgangen af 1. kvartal.

Indkaldelsen sker på mail, mindst 14 dage før afholdelsen.

Med indkaldelsen skal der vedlægges en dagsorden, samt en henvisning til hvor foreningens regnskab kan rekvireres. Regnskaberne vil også blive udleveret på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt der er enstemmig et ja herfor i Styregruppen, eller mindst 50% af foreningens medlemmer begære dette.

På generalforsamlingen skal altid behandles følgende emner:

Valg af dirigent

Beretning om foreningens forløb i det forgangne år.

Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år – til godkendelse.

Indkomne forslag – til evt. afstemning.

Valg af medlemmer til Styregruppen.

Valg af Bogholder samt Revisor.

Fastsættelse af kontingent.

Evt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller den overordnedes kontaktpersons stemme for 2. Ved evt. manglende fremmøde af denne, kan den ”ekstra” stemme videregives til andet medlem af Styregruppen via skriftlig fuldmagt. Hvert medlem har én stemme pr. betalt medlemskab. Stemmeretten kan videregives til andet medlem af foreningen, med skriftlig fuldmagt.

Der opfordres til at afholde medlemsmøde(r) efter behov.

§ 8

Udmeldelse af foreningen finder sted til foreningens bestyrelse/styregruppe inden 1. januar.

§ 9

Opløsning af foreningen kan enten finde sted på den ordinære generalforsamling, eller ved indkaldelse til ekstraordinære.

Foreningens midler vil ved evt. opløsning blive fordelt mellem alle gyldige medlemmer på det angivne tidspunkt.

Julebelysningskontoen overdrages til kommende ansvarshavende for julebelysning.

Gavekort kan ved foreningens opløsning forsat indløses. Kontoen vil blive overdraget til interesseret ved ophør og ansvaret herfor, videregives derfor til denne.

Vedtægter ændret og godkendt på ordinær generalforsamling onsdag den 1. marts 2023

Medlemmer